بررسی اثر ات مستقیم و غی مستقیم سبک رهبری تحولی فرهنگ یادگیری ویادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی