تاثیر ثبات مدیریت بر کیفیت عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران آموزشگاه های دوره راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی