ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صتعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان وعضو باشگاه پژو هشگران جوان