رابطه بین ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان در مدارس متوسطه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان