بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و اثر بخشی مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج