بررسی تعهد سازمانی معلمان با تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تعلیم و تربیت

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی