بررسی وضعیت موجود و ارائه مدل مطلوب کار راهه شغلی برای معلمان در مدارس متوسطه استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار