فرهنگ آموزش عمل اجتماعی - فرهنگی و نقش آن بر توسعه آموزش مجازی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کتری آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار