بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتخقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واد علوم وتحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشجوی دکترای روزنامه نگاری