رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات زاهدان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف سنجش رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس کارکنان انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها توصیفی ازنوع همبستگی بود. 548 مدیر و معلم مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که دارای 3 بعد روحیه (محقق ساخته)، بعد عزت نفس سازمانی پیرس و دیگران (1989)و بعد مشارکت سازمانی (محقق ساخته) بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهر و روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین پایایی از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد که برای روحیه (812/0)، عزت نفس سازمانی (754/0)، مشارکت سازمانی (834/0) محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار spss17 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین مشارکت سازمانی و روحیه کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین مشارکت سازمانی و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سازمان‌ها با بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی می‌توانند سطح روحیه و عزت نفس کارکنان خود را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها