بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 ٰٰعضو هییت علمی دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی امام صادق(ع)، بهبهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه جوسازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهرستان بهبهان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش 160 نفر از مدیران، اساتید و کارکنان می‌باشد که براساس جدول کرجسی و مورگان 113 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. جهت جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه جو سازمانی سوسمن ودیپ، استرس شغلی آلیوت و رضایت شغلی کندال و‌هالین استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که بین ابعاد جو سازمانی با استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد جو سازمانی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد که از بین ابعاد جوسازمانی با استرس شغلی، بعد وضوح و توافق هدف و همچنین از بین ابعاد جوسازمانی با رضایت شغلی، بعد رضایت از رویه‌ها، قدرت پیش‌بینی قوی‌تری را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها