بررسی ارتباط بین رهبری اثر بخش با تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط رهبری اثر بخش با تعالی سازمانی بانک ملی استان مازندران با استفاده از مدل EFQM است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان ارشد بانک ملی استان مازندران تشکیل می‌دهند که بر اساس آخرین اطلاعات موجود برابر با 84 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 69 نفر می‌باشد. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد ارزیابی EFQM ارائه شده از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کلیه ابعاد تعالی همبستگی نسبتاً مناسبی با رهبری اثربخش دارند و همچنین در برخی از ابعاد به لحاظ دستیابی به تعالی، نقاط قوت و ضعفی وجود دارد. امتیاز محاسبه شده برای تعالی بانک ملی استان مازندران برابر 527 از 1000 می‌باشد که این سازمان را در سطح 3 تعالی جای می‌دهد و نمره ی تعالی متوسط تا خوبی را برای این بانک نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها