مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استاد یار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

این تحقیق با عنوان مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش و با هدف تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی نواحی 1 و 4 آموزش و پرورش تبریز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 392 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه ای استفاده شد که نهایتا" ٨٦ مدیر و 258 معلم انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مدیریت دانش بوکوویتز و ویلیامز می‌باشد. پایایی آن 89/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t و فریدمن استفاده گردید و نتایج به‌دست آمده نشان داد که: بین مدارس راهنمایی نواحی 1 و 4 تبریز در میزان کاربست مدیریت دانش(به‌دست آوردن دانش، به‌کاربردن دانش، یادگیری از فرایند دانش، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین مؤلفه‌های استفاده بهینه از دانش، به‌کار بردن دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش، تسهیم و مبادله دانش، به‌دست آوردن دانش و یادگیری از فرایند دانش به ترتیب بیشترین رتبه را در نواحی 1 و 4 داشتند.

کلیدواژه‌ها