بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانش آموخته

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهرستان گرمسار انجام گردید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. از جامعه آماری 271 نفری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار، براساس جدول مورگان، نمونه 160 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد اخلاقی، شخصیتی- رفتاری، اجتماعی، علمی- آموزشی و مدیریتی استفاده شد. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید راهنما، مشاور مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ 81/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهرستان گرمسار در سطح مطلوبی می‌باشد. پنج صلاحیت‌ها به ترتیب میزان مطلوبیت از نظر معلمان عبارتند از: صلاحیت‌های اخلاقی، صلاحیت‌های شخصیتی- رفتاری، صلاحیت‌های اجتماعی، صلاحیت‌های علمی- آموزشی و صلاحیت‌های مدیریتی.

کلیدواژه‌ها