مطالعه نقش میانجی خستگی هیجانی در تبیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار‌های شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه نقش میانجی خستگی هیجانی در تبیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار‌های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بودندکه تعداد 160 نفراز آنان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (1981)، عدالت توزیعی و رویه‌ای کالکیت (2001)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ساکف و همکاران (1990) بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در الگوی نهایی بازنگری شده پژوهش، در میان رابطه بین ابعاد عدالت (توزیعی و رویه‌ای) و ابعاد رفتار‌های شهروندی سازمانی، خستگی هیجانی تنها رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار‌های شهروندی سازمانی را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها