رابطه رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی در دبیران دبیرستان‌های شهرستان ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی دبیران دبیرستانهای شهرستان ساوه انجام شده است.روش پژوهش از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است.جامعه آماری شامل کلیه ی دبیران (زن و مرد) دبیرستانهای شهرستان ساوه بوده که تعداد آنها در حدود260 نفر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 155 نفر برآورد گردیده، برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – نسبی استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق ساخته ی رهبری اخلاقی و توانمندسازی وپرسشنامه استاندارد اعتمادسازمانی(حسن زاده،1383) با طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی درنمونه ای 30 نفری ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی،توانمندسازی و اعتمادسازمانی به ترتیب 86/0، 88/0، 86/0 به دست آمده است.داده‌های گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS در دو بخش آمار توصیفی شامل(میانگین،انحراف معیار، جداول، نمودارها) و آمار استنباطی شامل (ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندمتغیره(به روش گام به گام)، تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.با توجه به فرضیه‌ها و سؤال‌های مطرح شده در پژوهش نتایج بدست آمده نشان داد که بین رهبری اخلاقی و اعتمادسازمانی با توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درضمن از بین ابعاد رهبری اخلاقی، بعد "منافع مشترک" بالاترین سهم را در پیش بینی تغییرات اعتمادسازمانی و توانمندسازی دارد.

کلیدواژه‌ها