بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحذ بندر عباس

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کلیدواژه‌ها