رابطه بین اجرای ارزشیابی توصیفی و فرسودگی شغلی معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین روشهای اجرای ارزشیابی توصیفی و ابعاد فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 90-89 در شهر گرمسار انجام شد. جامعه آماری شامل معلمین پایه اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی به تعداد 79 نفر بود، که با توجه به محدود بودن،کل جامعه با روش سرشماری به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید.این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و داده‌های حاصل از آن بوسیله آمار توصیفی(فراوانی،درصد، میانگین، جدول و نمودار) وآماراستنباطی(همبستگی پیرسون) محاسبه و تجزیه و تحلیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 56 سوال متشکل از دو قسمت ارزشیابی توصیفی و فرسودگی شغلی ماسلاچ بود.ضریب پایایی اجرای ارزشیابی توصیفی ازطریق سنجش مشاهده ای77/0، پوشه کار 85/0، آزمون‌های مداد- کاغذی90/0، بازخورد83/0 و کل پرسشنامه 91/0 بدست آمد. همچنین ضریب پایایی خستگی عاطفی 89/0، مسخ شخصیت 78/0، عدم موفقیت فردی(کاهش عملکرد فردی) 90/0 و کل فرسودگی شغلی 83/0 بدست آمد. نتایج نشان داد بین روشهای اجرای ارزشیابی توصیفی(سنجش مشاهده ای، پوشه کار، آزمون‌های مداد- کاغذی و بازخورد) با دو بعد از ابعاد فرسودگی شغلی(خستگی عاطفی و عدم موفقیت وکاهش عملکرد فردی) رابطه معنادار وجود داشته و با دیگر بعد فرسودگی شغلی(مسخ شخصیت) هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد. همچنین در بین روشهای اجرای ارزشیابی توصیفی، پوشه کار پیش بینی کننده معناداری برای فرسودگی شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها