تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 560 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 226 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه فرهنگ سازمانی «دنیسون»، سکوت سازمانی «ونداین» و ویژگی‌های شخصیتی «هلند» در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه‌ای 30 نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 73/0 و 77/0 بدست آمده است. داده‌های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و مدل به دست آمده، توان تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق را دارد.

کلیدواژه‌ها