رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار دتنشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌ی آماری 619 نفر از دبیران شهر مراغه و حجم نمونه237 نفر و با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بدست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی و تعهد سازمانی استفاده گردید و در بررسی پایایی آزمون‌ها، آلفای کرونباخ به ترتیب برای توانمندسازی روانشناختی88/0 و برای تعهد سازمانی 71/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها از طریق نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین توانمندسازی روانشناختی دبیران و مولفه‌های آن (احساس شایستگی- احساس موثر بودن- احساس معنی دار بودن و احساس اعتماد) باتعهد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد: از بین مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی دبیران، مولفه‌های احساس موثر بودن و احساس اعتماد به میزان 15% تعهد سازمانی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها