شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش همه مدیران و معاونان مدارس استان مازندران (2653 نفر) در سال تحصیلی 96-1395 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 338 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته تفکر استراتژیک (73 گویه‌ای) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان تایید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تفکر استراتژیک دارای نه مولفه شامل تفکر سیستمی، اراده راهبردی، فرصت‌طلبی هوشمندانه، تفکر مفهومی، آینده‌نگری، تفکر در زمان، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، چشم‌انداز و خلاقیت می‌باشد. در این پژوهش مولفه‌های چشم‌انداز، تفکر مفهومی، تفکر در زمان، فرصت‌طلبی هوشمندانه، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، آینده‌نگری، تفکر سیستمی، خلاقیت و اراده راهبردی به‌ترتیب با بار عاملی 770/0، 752/0، 735/0، 715/0، 642/0، 627/0، 591/0، 557/0 و 550/0 بیشترین تاثیر را در تفکر استراتژیک داشتند و در مجموع مولفه‌ها توانستند 134/75 درصد از کل واریانس تفکر استراتژیک مدیران آموزش و پرورش را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها