بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود؛ به‌طوری که در رویکرد کیفی از روش داده بنیاد و در رویکرد کمی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش مدیران و معاونان صدا و سیمای مراکز استان‌ها در سال 1396 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 277 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته شایستگی مدیران و توسعه سازمانی استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه‌های شایستگی مدیران و تعهد سازمانی تایید و پایایی آنها به‌ترتیب با روش آلفای کرونباخ 83/0 و 72/0 محاسبه شد. پایایی ابعاد شایستگی مدیران یعنی شایستگی‌های فردی، گروهی، فنی و سازمانی به‌ترتیب با روش آلفای کرونباخ 83/0، 88/0، 80/0 و 77/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر و به کمک نرم‌افزار Smart PLS-2 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که همه ابعاد شایستگی مدیران شامل شایستگی‌های فردی، گروهی، فنی و سازمانی بر شایستگی مدیران به‌ترتیب با ضرایب مسیر 92/0، 95/0، 91/0 و 59/0 تاثیر مثبت و معنادار داشت. همچنین شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی با ضریب مسیر 86/0 تاثیر مثبت و معنادار داشت (01/0>P).

کلیدواژه‌ها