رابطه رویکرد دانش‌آموز-محور و ایجاد خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهرستان فیروزکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه رویکرد دانش‌آموز-محور و ایجاد خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان فیروزکوه در سال تحصیلی 97-1396 (649 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 242 نفر با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای (بر اساس جنسیت) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رویکرد دانش‌آموز-محور و خلاقیت استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 79/0 و 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد رویکرد دانش‌آموز-محور با خلاقیت و همه مولفه‌های آن شامل نیاز به کنجکاوی، نیاز به رقابت و درگیری با مسائل، مسئولیت‌پذیری، نیاز به تفاوت و استقلال و نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت در دانش‌آموزان دوره متوسطه رابطه مثبت و معنی‌دار داشت. همچنین رویکرد دانش‌آموز-محور توانایی پیش‌بینی معنی‌دار خلاقیت و همه مولفه‌های آن در دانش‌آموزان دوره متوسطه را داشت (05/0>P). نتایج حاکی از اهمیت رویکرد دانش‌آموز-محور در ایجاد خلاقیت و همه مولفه‌های آن در دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. بنابراین برای ایجاد خلاقیت و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌توان میزان رویکرد دانش‌آموز-محور را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها