نقش حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس (1975 نفر) در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان 610 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حمایت سازمانی ایزنبرگر و همکاران (2001)، رهبری خدمتگزار قلی‌پور و حضرتی (1388)، هویت سازمانی چنی (1983) و اشتیاق شغلی سالانوا و شافلی (2008) استفاده شد که پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 87/0، 95/0، 90/0 و 81/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان به کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی‌دار داشتند. در این پژوهش متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعنی‌داری توانستند 4/56 درصد از تغییرات اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم حمایت سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود (01/0>P). با توجه به نتایج برای بهبود اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توان به‌ترتیب حمایت سازمانی، هویت سازمانی و رهبری خدمتگزار را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها