رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان زن مقطع دوم متوسطه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان زن مقطع دوم متوسطه بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه معلمان زن مقطع دوم متوسطه شهر مشهد (1223 نفر) در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان 300 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی تری-شورت و همکاران (1995)، جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رضایت شغلی مینه‌سوتا (1967) استفاده شد که پایایی کمال‌گرایی مثبت، کمال‌گرایی منفی، جو سازمانی و رضایت شغلی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 81/0، 83/0، 92/0 و 85/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان به کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد کمال‌گرایی مثبت و جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان زن رابطه مثبت و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی با رضایت شغلی معلمان زن رابطه منفی و معنی‌دار داشت. در این پژوهش متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعنی‌داری توانستند 4/22 درصد از واریانس رضایت شغلی معلمان زن را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم جو سازمانی بیشتر از کمال‌گرایی مثبت و منفی بود (05/0>P). نتایج حاکی از اهمیت کمال‌گرایی و جو سازمانی در پیش‌بینی رضایت شغلی معلمان زن بود. بنابراین از طریق افزایش کمال‌گرایی مثبت و جو سازمانی و کاهش کمال‌گرایی منفی می‌توان میزان رضایت شغلی معلمان زن را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها