ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

یادگیری از اشتباه‌ها یکی از پارادایم‌های نوین است که در سازمان‌های امروزی برای رویارویی با محیط رقابتی مطرح می‌باشد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش مدیران دولتی استان آذربایجان غربی در سال 1396 (30 نفر) بودند که تعداد 15 نفر آنها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته یادگیری از اشتباه‌ها (38 گویه‌ای) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد یادگیری از اشتباه‌ها دارای سه مولفه شامل اشتباه‌های قابل اجتناب در عملیات قابل پیش‌بینی، شکست‌های اجتناب‌ناپذیر در سیستم‌های پیچیده و اشتباه‌های هوشمند در شروع کار است. در این پژوهش مولفه‌های اشتباه‌های قابل اجتناب در عملیات قابل پیش‌بینی، شکست‌های اجتناب‌ناپذیر در سیستم‌های پیچیده و اشتباه‌های هوشمند در شروع کار به‌ترتیب با بار عاملی 793/0، 714/0 و 658/0 بیشترین تاثیر را بر یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی داشتند و در مجموع عوامل مذکور توانستند 315/78 درصد از کل واریانس یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها