بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

 
هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بود. این مطالعه ترکیبی(کیفی و کمی) و از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی استان گلستان بودند که 15 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه‌های استان گلستان (395 نفر) در سال 1396 بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 193 نفر آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. با مطالعه پیشینه نظری و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی با روش گراند تئوری پرسشنامه عملکرد مدیران (35 گویه) طراحی شد. روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان تأیید و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای عملکرد مدیران 74/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل واریانس با نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که عملکرد مدیران پنج بعد فردی، آموزشی و دانشجویی، پژوهشی، بهداشتی و اداری و مالی داشت. همچنین عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی در مقایسه با عملکرد مدیران سایر دانشگاه‌ها بهتر بود.

کلیدواژه‌ها