طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی بود. این مطالعه کاربردی و ترکیبی (کمی و کیفی) بود که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان (10 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی همه کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان (547 نفر) در سال 1396 بودند که بر اساس فرمول کوکران 226 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه محقق‌ساخته کیفیت آموزش منابع انسانی (40 گویه) جمع‌آوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار PLS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که کیفیت آموزش منابع انسانی دارای پنج مؤلفه نیازسنجی آموزشی، طراحی برنامه آموزشی، اجرای فرایند آموزش، ارزشیابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش بود. در این مدل مولفه‌های مذکور به‌ترتیب با درصد واریانس 83/11، 79/8، 84/7، 72/6 و 72/6 بیشترین تأثیر را در کیفیت آموزش منابع انسانی داشتند. همچنین مولفه‌ها توانستند باهم 70/77 درصد واریانس کیفیت آموزش منابع انسانی را تبیین کنند و مدل برازش مناسبی داشت.

کلیدواژه‌ها