ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قایمشهر، قایمشهر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قایمشهر، قایمشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش مدیران و معاونان شهرداری‌های شرق استان مازندران (110 نفر) در سال 1397 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 92 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت دانش (52 گوی‌های) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان تأیید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. داده‌ها با آزمون‌های فریدمن و تی به کمک نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که عوامل فرایند دانشی، یادگیری سازمانی و ارتباطات بیشتر از حد متوسط، عوامل محیط و اقدامات انگیزشی کمتر از حد متوسط و عامل منابع انسانی در حد متوسط بودند. همچنین عوامل فرایند دانشی، یادگیری سازمانی، ارتباطات، منابع انسانی، محیط و اقدامات انگیزشی به‌ترتیب با میانگین 83/4، 51/4، 32/4، 64/3، 99/1 و 47/1 دارای بیشترین تأثیر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش بودند.

کلیدواژه‌ها