ارائه مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های استان مازندران انجام شد. این مطالعه کاربردی از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی حوزه کارآفرینی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1396 بودند که از میان آنها 13 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و داده‌ها جمع‌آوری شده با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که سه عامل سازمانی، محیطی و فردی، کارآفرینی دانشگاهی را تبیین می‌کنند. عامل سازمانی دارای شش مقوله نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی، زیرساخت‌ها و فرایندها، تشکیل مراکز بازاریابی، تحول کارآفرینی در دانشگاه، ارتقاء آموزش دانشگاهی و تغییرات مدیریتی، عامل محیطی دارای پنج مقوله فشارهای بیرونی، قوانین کسب و کار، ارتباط صنعت با دانشگاه، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ کارآفرینی در جامعه و عامل فردی دارای سه مقوله ویژگی‌های فردی دانشجویان، پرورش ویژگی‌های کارآفرینی و دسترسی به منابع می‌باشد. همچنین سه عامل سازمانی، محیطی و فردی به‌ترتیب با بار عاملی 79/0، 65/0 و 73/0 توانایی تبیین کارآفرینی دانشگاهی داشتند و در مجموع توانستند 12/74 درصد از کل واریانس کارآفرینی دانشگاهی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها