طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی 12 نفر از مدیران اجرایی دانشگاه‌ها و در بخش کمی 254 نفر از مدیران اجرایی دانشگاه‌های آزاد استان مازندران در سال تحصیلی 97-1396 (750 نفر) بودند که به‌ترتیب با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته شفافیت سازمانی (50 گوی‌های) و توانمندسازی (33 گوی‌های) استفاده شد که روایی صوری و سازه آن‌ها تأیید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 94/0 و 78/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که شفافیت سازمانی دارای چهار بعد مدیریتی، مالی، ساختاری و فناورانه و توانمندسازی مدیران دارای نه بعد دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات، انگیزه، سبک رهبری، یادگیری سازمانی، ساختار سازمان، تنوع نیروی کار و سیال بودن اطلاعات بود. مدل‌های شفافیت سازمانی و توانمندسازی مدیران برازش مناسبی داشتند. همچنین یافته‌ها نشان داد که شفافیت سازمانی و توانمندسازی مدیران و ابعاد آنها رابطه معنادار مثبتی داشتند.

کلیدواژه‌ها