تعیین شایستگی‌های مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش تعیین شایستگی‌های مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی - تحلیلی بود که در آن از تکنیک دلفی استفاده شد. جامعه پژوهش 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی در حوزه‌های مدیریتی و فرهنگی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان گیلان (870 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی میانگین، انحراف معیار، ضریب توافقی کندال و آزمون تی انجام شد. در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی موجود 36 مؤلفه شناسایی و خبرگان آنها را بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت ارزیابی کردند و در نهایت پس از سه دور استفاده از دلفی 22 مؤلفه مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه شناسایی شد. مولفه‌های شناسایی شده شامل هوش فرهنگی، هوش عاطفی، پذیرش ایده‌ها، خلاقیت و تفکر واگرا، مدیریت مشارکتی و کار تیمی، تفکر سیستماتیک، آگاهی فرهنگی، خودکارآمدی، مدیریت تعارض، یادگیرنده بودن، خودکنترلی، مینیمالیسم فرهنگی، اعتماد به نفس، چابکی، یکپارچگی فرهنگی، تفکر انتقادی، اخذ چشم‌انداز از دیدگاه‌های دیگران، انطباق فرهنگی، تحمل ابهام، تأثیر و نفوذ، مدیریت ارتباطات و شایستگی علمی بودند که همگی بالاتر از حد متوسط بودند.

کلیدواژه‌ها