شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان انجام شد. این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و در بخش کمی 100 نفر از کارکنان حسابداری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته مسئولیت اجتماعی (36 گوی‌های) و اخلاق حرفه‌ای (72 گوی‌های) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 80/0 و 85/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم‌افزار SPSS-16 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی دارای چهار مؤلفه توسعه مسئولیت، آگاهی جامعه نسبت به مسئولیت، افزایش تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد برای مسئولیت و اخلاق حرفه‌ای دارای شش مؤلفه مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، عدالت، تعهد کاری، صداقت و صبر و شکیبایی می‌باشد. نتایج حاکی از آن بود که مؤلفه توسعه مسئولیت بیشترین تأثیر را بر مسئولیت اجتماعی و مؤلفه مسئولیت‌پذیری بیشترین تأثیر را بر اخلاق حرفه‌ای داشتند. چهار مؤلفه مسئولیت اجتماعی توانستند 34/72 درصد از مسئولیت اجتماعی و شش مؤلفه اخلاق حرفه‌ای توانستند 80/79 درصد از اخلاق حرفه‌ای را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها