تبیین وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 دانش آموخته مدیریت استراتژیک ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه اول و دوم در منطقه 15 شهر تهران به تعداد 3871 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 350 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی «ناهاپیت و گوشال» (1998) که دارای 24 گویه با ابعاد ساختاری، رابطه‌ای و شناختی است صورت گرفت. با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی 894/0 برآورد شد. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی با روش آماری تی، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی معلمان کمی بالاتر از متوسط قرار دارد؛ نتایج آزمون فریدمن نشان داد سرمایه ساختاری شرایط مطلوب‌تری در مقایسه با سرمایه‌های شناختی و رابطه‌ای در معلمان آموزش و پرورش دارد. علاوه براین بین سطح سرمایه اجتماعی ازنظر جنس، سن، تحصیلات و سابقه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها