توسعه و بهسازی رهبران آموزشی؛ یک رهیافت پژوهشی جهت شناسایی موانع و چالش‌های فرارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، گروه علوم تربیتی لامرد، ایران

2 دانشجوی مقطع دکترا و پژوهشگر حوزه مدیریت و برنامه ریزی درسی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل موانع توسعه و بهسازی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لامرد بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان لامرد هستند که از روش نمونه­‌گیری طبقه‌ای­ تصادفی بر اساس جدول کرجسی و مورگان 210 مدیر مدرسه و 36 مدیر ارشد آموزش و پرورش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­­ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ با 43 سؤال 5 گزینه‌ای که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و صوری، و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، که ضریب آلفا 91/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل عاملی با چرخش واریماکس با نرم افزارهای SAS و SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ضعف در زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی مانع توسعه و بهسازی مدیران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان لامرد است. همچنین بین میانگین‌های نمرات بدست آمده در زیرساخت‌های انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. براساس یافته­های حاصل از تحلیل عاملی، 43 متغیر در 12 عامل موانع انگیزشی، تجهیزاتی _ فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی _ مالی، زیرساخت‌های آموزشی، ساختاری، ارزشیابی، توانایی‌های حرفه‌ای، سیاسی، اجتماعی، متخصصین طراحی، قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها