ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان آموزش و پرورش و در بخش کمی معلمان مدارس ابتدایی کشور (358000 نفر) بودند. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری 10 نفر تعیین که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران 840 نفر تعیین که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش بخش کیفی مصاحبه‌های ساختاریافته و بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته 160 سوالی تربیت شهروند حرفه‌ای بود. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزار تأیید و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ برای عوامل اثرگذار بر شهروند حرفه‌ای (درون‌داد) 83/0، فرایند 79/0 و شهروند حرفه‌ای (برون‌داد) 77/0 محاسبه شد. در بخش کیفی داده‌ها با روش کدگذاری نظری و در بخش کمی با روش‌های تحلیل عاملی، مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون تی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر در تربیت شهروند حرفه‌ای شامل سه دسته درون‌داد، فرایند و برون‌داد است و مولفه‌های شناسایی شده الگوی شهروند حرفه‌ای برازش مناسبی داشتند.

کلیدواژه‌ها