بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی اموزشی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کلیدواژه‌ها