مولفه‌های موثر بر تجاری‌سازی دانش بر اساس مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین مولفه های تجاری سازی دانش موثر در تجاری سازی نتایج پژوهش و تبیین روابط بین این مولفه ها بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و روش اجرای آن ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش مدیران ارشد و مدیران پژوهش و فناوری سازمان های طرف قرارداد با دانشگاه و صاحب‌ نظران بودند. نمونه در بخش کیفی با روش هدفمند و در بخش کمی با روش تصادفی طبقه‌ ای انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه بود که روایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش آزمون‌های تی و فریدمن تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مولفه‌های تجاری‌سازی دانش دستاوردهای پژوهشی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کلان، پیشرفت‌های فناورانه، رقبا و رقابت‌پذیری، مشتری‌مداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک‌ها و مراکز رشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و باور به امور دینی بود.

کلیدواژه‌ها