مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های کیفی است و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی رشته مدیریت بودند که از میان آنها تعداد 15 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. روایی و پایایی ابزار تایید شد. داده‌ها با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و اعتبار داده‌ها و یافته‌ها با روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و خبرگان غیرشرکت‌کننده در پژوهش تایید شد. داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پدیده محوری پژوهش چابک‌سازی منابع انسانی 3 مولفه سازگاری و تاب‌آوری، آینده‌سازی و پاسخگویی داشت که شرایط علی با 4 مولفه ویژگی‌های فردی سازمانی، فردی شخصیتی، سازمانی و شغلی بر آن تاثیر می‌گذارد. راهبرد دارای 1 مولفه قابلیت استراتژیک بود. همچنین آثار این پدیده با 4 مولفه به دو بخش فردی (ارتقای عملکرد و کیفیت زندگی کاری) و سازمانی (اثربخشی نیروی انسانی و مدیریت بحران) تفکیک شد و عوامل زمینه‌ای با 5 مولفه (شیوه‌های تسهیم قدرت، اقدامات مدیریت منابع انسانی، هماهنگی سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایند سازمانی) و شرایط مداخله‌گر با 4 مولفه (فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، توسعه خود و عوامل محیطی) بر روابط حاکم تاثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها