تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبیرستان شهرستان میاندواب در سال تحصیلی 96-1395 بود که تعداد دو کلاس با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و با روش تصادفی یکی به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شد. گروه آزمایش 8 جلسه تحت آموزش راهبرد آموزشی KWL قرار گرفت. برای اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و آزمون معلم‌ساخته پیشرفت تحصیلی استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در هر دو متغیر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر راهبرد آموزشی KWL باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان شد (001/0>P). با توجه به نتایج روانشناسان و مشاوران مدارس می‌توانند از راهبرد آموزشی KWL برای ارتقای انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها