ارتباط بین سبک های رهبری مدیران با توانمندی کارکنان تربیت بدنی آموزش پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه

2 دانش آموخته مدیریت استراتژیک ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک­های رهبری مدیران تربیت­بدنی آموزش و پرورش شهر تهران با توانمندی کارکنان آن­ها می پردازد. این تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  کلیه مدیران و کارکنان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادند که 103 نفر می باشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 80 نفر می باشد که پس از توزیع پرسشنامه تعداد 77 پرسشنامه به طور صحیح برای تجزیه و تحلیل آماری عودت داده شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سبک­های رهبری مدیران سالزمن و اندرکولک (۱۹۸۲) بوده که نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می نماید. و نیز پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) که مؤلفه های مؤثربودن، معنی­داری، احساس شایستگی و حق انتخاب را در برمی گیرد. روایی محتوایی پرسش­نامه ها مورد تأیید متخصصان علوم تربیتی قرار گرفته است. پایایی پرسش­نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک­های رهبری مدیران 87/0 و برای توانمندسازی کارکنان اسپریتزر 89/. برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین مولفه سبک رهبری مدیران با توانمندی کارکنان ( 05/0≥000/0= Pو 698/0=r )، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد بین رهبری آزادمنشانه و رهبری تلفیقی با توانمندی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار و بین رهبری آمرانه با توانمندی کارکنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها