ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع آمیخته بود. جامعه پژوهش مدیران مقطع متوسطه اول استان خراسان رضوی به تعداد 1980 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 322 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای - طبقه‌ای انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارزیابی عملکرد مدارس در مرحله اول پس از بررسی ادبیات نظری و پژوهشی، با 50 صاحب‌نظر حوزه مدیریت آموزشی که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. سپس برای تعیین ابعاد و مولفه‌های ارزیابی عملکرد مدارس از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ارزیابی عملکرد مدارس چهار بعد و دوازده مولفه داشت. ارزیابی عملکرد مدارس دارای چهار بعد امور مدیریتی، امور آموزشی و بهسازی منابع انسانی، امور پشتیبانی و امور پرورشی و تندرسی بود که به‌ترتیب با بارهای عاملی 85/0، 81/0، 76/0 و 72/0 بیشترین تاثیر را بر ارزیابی عملکرد مدارس داشتند و برازش مدل مناسب بود.

کلیدواژه‌ها