بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد الیگودرز، الیگودرز، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد خمین، ایران خمین

چکیده


تحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول پرداخته است. هدف مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند، با دانش آموزانی است که این دوره را نگذرانده اند. رو ش تحقیق،توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر الیگودرز بود که از بین آنها 43 نفر(دو کلاس) با روش تصادفی خوشه ای تک مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند(21 نفر در یک کلاس پیش دبستانی رفته و 22 نفر در یک کلاس پیش دبستانی نرفته). نتایج فرمول مانووا نشان داد که بین دانش آموزان پایه اول پیش دبستانی رفته با دانش آموزان پیش دبستانی نرفته درابعاد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. این تفاوت در پیشرفت تحصیلی(361/13=f) از گروه پیش دبستانی نرفته بیشتر بوده و در بین ابعاد مهارت های اجتماعی بعد خودکنترلی(342/12=f) از بقیه ابعاد تفاوت و معنادارتری داشته است، که ناشی از تاثیر معنادار و اثرگذار آموزش های پیش دبستانی بر متغیرهایی چون پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی بر روی دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها