طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی بود. این پژوهش از لحاظ نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که از میان آنان تعداد 18 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از روش‌های کتاب‌خانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان و پایایی با روش همبستگی بین دو کدگذار تایید شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های بالندگی سازمانی شامل شایستگی حرفه‌ای، بازبودن و شفافیت، توانایی تغییر، شمول و مشارکت با یکدیگر، بازخورد درونی و بیرونی، پرورش و بهسازی و ساختار سازمانی بود. نتایج کلی پژوهش حاضر شامل الگوی طراحی شده برای بالندگی سازمانی بود که توسط خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد تایید شد و می‌تواند در سازمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها