شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران (1537 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 308 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته تجاری‌سازی دانش با 84 گویه استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و همگرای ابزار تایید و پایایی بر اساس ضرایب آلفای کرونباخ بالای 7/0 بود. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تجاری‌سازی دانش شامل پنج بعد فردی، محیطی، زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی می‌باشد. بعد فردی شامل هفت مولفه کنترل فردی، ذهنیت فردی، شخصیت فردی، خودکارآمدی، بین‌فردی، خلاقیت فردی و قدرت‌طلبی فردی، بعد محیطی شامل پنج مولفه نهادهای حمایتی، حمایت اجتماعی، عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و پتانسیل بازار، بعد زمینه‌ای شامل سه مولفه فرهنگ و ارزش‌های مشترک، اهداف و استراتژی، بعد ساختاری شامل چهار مولفه سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، منابع و نظارت و بعد محتوایی شامل سه مولفه فرایندهای کاری، مناسبات و تکنولوژی بود. در این پژوهش بعد ساختاری با بار عاملی 893/0 در رتبه اول و بعد محتوایی با بار عاملی 615/0 در رتبه پنجم قرار داشت.

کلیدواژه‌ها