شناسایی و تدوین مولفه‌های موثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تدوین مولفه‌های مؤثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران بود. طرح پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش همه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهر تهران بودند که از میان آنان در بخش کیفی 35 نفر با روش هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری و در بخش کمی 250 نفر با روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه‌های استاندارد ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و سبک رهبری استفاده شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزارها تأیید شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا و مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار‌های SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با توجه به 115 شاخص، تعداد چهار مؤلفه شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های بین‌فردی، شایستگی‌های مدیریتی و شایستگی‌های علمی و تخصصی شناسایی شد. همچنین هر چهار مؤلفه اثر مثبت و معناداری بر شایستگی مدیران مدارس ابتدایی داشتند که شایستگی‌های مدیریتی بیشترین تأثیر را بر آن داشت.

کلیدواژه‌ها