رابطه اضطراب امتحان و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه اضطراب امتحان و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 95-1394 (23850 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های اضطراب امتحان، هوش هیجانی و فرسودگی تحصیلی بودند و معدل دانشجویان به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-22 و با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشت. علاوه بر آن اضطراب امتحان و هوش هیجانی توانایی پیش‌بینی معنادار هر دو متغیر عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی را داشتند (05/0>P). نتایج حاکی از نقش و اهمیت اضطراب امتحان و هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها