شناسایی عوامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی انجام شد. این مطالعه توصیفی - پیمایشی و روش اجرای آن ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی، مدیران و معلمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از متخصصان و در بخش کمی 400 نفر از معلمان و مدیران بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه بود که روایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 83/0 و با روش بازآزمایی 77/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دو عامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی شامل عوامل درونی و بیرونی هستند. عامل درونی دارای مولفه‌های مدیریت توانمند و آگاه، فضا و امکانات، معلم و برنامه درسی و عامل بیرونی دارای مولفه‌های حاکمیت اسلامی، خانواده، رسانه و نهادهای غیردولتی است.

کلیدواژه‌ها