تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاه‌های کشورهای پیشرو می‌تواند نقش موثری در ارتقای دانشگاه داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شد. برای انجام این پژوهش ابتدا مضامین دانشگاه مستقل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر اساس حوزه پژوهش از میان 52 مقاله از پایگاه‌های علمی مختلف بین سال‌های 2000 تا 2018 شناسایی شد. سپس مضامین استخراج‌شده دانشگاه مستقل در مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته با مضامین سازمان‌دهنده در حوزه‌های هشت‌گانه شامل استقلال سازمانی، استقلال علمی، استقلال نیروی انسانی، استقلال مالی، پاسخگویی، بین‌المللی‌سازی، آزادی علمی و هیات امنایی شناسایی شدند. بنابراین مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران دانشگاه‌های کشور باید برای بهبود وضعیت کمی و کیفی دانشگاه‌ها و رشد و ارتقای آموزش عالی به نقش همزمان همه حوزه‌های هشت‌گانه توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی طراحی، تدوین و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها