نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد سلامی واحد دماوند، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان سما (مدیران و معاونان، معاون منابع انسانی، کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی، معاونین واحدها و کارشناسان منابع انسانی واحدها) در سال 1397 بودند. در بخش کیفی با روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری 15 نفر و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 400 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته (58 گویه‌ای) بود. پایایی مصاحبه با روش پایایی بین دو کدگذار تایید شد و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان سما شامل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای هستند. بنابراین زمانی می‌توان شاهد توسعه منابع انسانی در سازمان سما شد که میزان رسمیت، پیچیدگی و تمرکز کاهش یابد و به استراتژی‌ها، فرهنگ سازمانی، توسعه فناوری اطلاعات، مشتریان، رقبا و قوانین آموزش و پرورش بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها